Celetrix Electroporation

全新高效细胞电转仪

NK细胞电转

 人外周血新鲜分离NK细胞一般获得量比较少,推荐用20ul电击管(2-4M细胞量)或者100ul电击管(10-20M细胞量)。电转方法与T细胞电转类似,加样后电击管直立插在冰中冷却3-4分钟,然后马上电转。新鲜NK细胞电转后细胞活性较好,按照电转后存活细胞数量/电转前细胞数量的存活率一般在60%以上。冷冻复苏的NK细胞电转需要电压比新鲜未经冷冻的细胞所需电压高20V左右。

实验结果参考(由第四军医大学杨老师提供):
NK细胞电转推荐参数插图
 PBMC模式-细胞电转参数推荐

     细胞量:2.5*106细胞/20ul;1.0*107细胞/100ul

     质粒量:20ul:2ug;100ul:10ug(试剂盒纯化)

     电转液:Celetrix专用电转液

     电转温度:室温

     电转后培养液:PEM-2+CD3/CD28/IL2      

     电转条件:1300V-1450V