Celetrix Electroporation

全新高效细胞电转仪

ADSCs细胞电转

                                    Cell Line 500V                               Cell Line 520V
ADSCs e1670478203597.png
ADSCs细胞电转推荐参数-20ul
     细胞量:1-2*106细胞

     质粒量:2ug(试剂盒纯化)

     电转液:Celetrix专用电转液

     电转后培养液: 无抗生素DMEM+10%FBS      

     电转条件:Cell Line模式 500V-520V

ADSCs细胞电转推荐参数-100ul
     细胞量:5-10*106细胞

     质粒量:10ug(试剂盒纯化)

     电转液:Celetrix专用电转液

     电转后培养液:无抗生素DMEM+10%FBS    

     电转条件:Cell Line模式500V-520V