Celetrix Electroporation

全新高效细胞电转仪

Human Neutrophil细胞电转

                                      PBMC mode 1250V
Human Neutrophil e1670477494533.png
Human Neutrophil细胞
电转推荐参数-20ul
     细胞量:1-2*106细胞

     质粒量:2ug(试剂盒纯化)

     电转液:Celetrix专用电转液

     电转后培养液: 无抗生素1640+10%FBS      

     电转条件:PBMC模式1250V-1300V

Human Neutrophil细胞
电转推荐参数-100ul
     细胞量:5-10*106细胞

     质粒量:10ug(试剂盒纯化)

     电转液:Celetrix专用电转液

     电转后培养液:无抗生素1640+10%FBS    

     电转条件:PBMC模式1250V-1300V