Celetrix Electroporation

全新高效细胞电转仪

MC38细胞电转

MC38 e1670483580585.png
MC38细胞电转推荐参数-20ul

  细胞量:1-2*10^6细胞

  质粒量:2ug(试剂盒纯化)

  电转液:Celetrix专用电转液

  电转后培养液:无抗生素DMEM+10%FBS

  电转条件:Cell Line模式500V-520V

MC38细胞电转推荐参数-100ul

  细胞量:5-10*10^6细胞

  质粒量:10ug(试剂盒纯化)

  电转液:Celetrix专用电转液

  电转后培养液: 无抗生素DMEM+10%FBS

  电转条件:Cell Line模式500V-520V